Przewóz paczek

Firma przewozowa MK Pogorzelscy oprócz przewozu osób oraz doko­ny­wa­nia prze­pro­wa­dzek do Anglii ofe­ruje rów­nież usługi kurier­skie. Nasza oferta to nie tylko prze­wóz paczki z Anglii do Pol­ski, ale rów­nież wiele innych usług wcho­dzący w skład naszej boga­tej oferty. Wiele naszych klien­tów, któ­rzy wyjeż­dżają za gra­nicę zabie­rają ze sobą drobne upo­minki dla naj­bliż­szych i dostar­czają je sami. Nie­kiedy zda­rzają się sytu­acje, w któ­rych nie mamy moż­li­wo­ści dostar­cze­nia obie­ca­nej prze­syłki oso­bi­ście, dla­tego nasza firma wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom naszych Klien­tów. Spraw­dza­jąc naszą ofertę mogą Pań­stwo wybrać opcję prze­wóz paczek z Bia­ły­stok – Lon­dynu. Cały pro­ces jest nie­zwy­kle pro­sty i wygodny dla klien­tów. Przy­go­to­wana prze­syłka paczki tra­fia do jed­nego z naszych kie­row­ców, który dokład­nie ją opi­suje i prze­ka­zuje doku­ment nada­nia prze­syłki. Dla Pań­stwa wygody możemy dostar­czyć prze­syłkę pod wska­zany adres. Nie­zwy­kle atrak­cyjna i czę­sto wyko­rzy­sty­wana przez naszych klien­tów jest opcja nada­nia paczki Pol­ska – Lon­dyn, gdzie mogą Pań­stwo sko­rzy­stać z wie­dzy i doświad­cze­nia naszych kie­row­ców. Od wielu lat wyko­nu­jemy podobne zle­ce­nia jak przewóz paczki Londyn – Polska, przy zacho­wa­niu pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa i etyki zawo­do­wej. Zapew­niamy, że każda prze­syłka tra­fia do odbiorcy w sta­nie nie­na­ru­szo­nym. Wśród przy­ję­tych dotych­czas przez nas paczek znaj­do­wały się m.in.:
  •  wiel­ko­ga­ba­ry­towe prze­syłki
  •  koperto-listy
  •  przedmioty wraż­liwe
Przed pod­ję­ciem decy­zji o ofer­cie zachę­camy do kon­taktu i usta­le­nie szcze­gó­łów zle­ce­nia, miej­sca odbioru oraz spo­sobu prze­ka­za­nia paczki.

Przewóz paczek Białystok – Londyn

W ramach naszej przy­go­to­wa­nej oferty przed­sta­wiamy pełen pakiet usług, w tym moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z oferty „door-to-door”. Wspo­mniana moż­li­wość cha­rak­te­ry­zuje się wygodną opcją obioru przy­go­to­wa­nej wcze­śniej paczki z wska­za­nego adresu do kon­kret­nego miej­sca na tere­nie Anglii. Tre­nem naszych dzia­łań jest nie tylko Bia­ły­stok i oko­liczne miej­sco­wo­ści, ale rów­nież War­szawa. Każde z przy­ję­tych zle­ceń cha­rak­te­ry­zuje się odręb­nymi usta­le­niami z klien­tem, które są nale­ży­cie prze­strze­gane przez naszych pra­cow­ni­ków. Sko­rzy­sta­nie z takiej opcji nada­nia wiąże się z wyko­na­niem pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, począw­szy od odpo­wied­niego zabez­pie­cze­nia prze­syłki do jej popraw­nego zaadre­so­wa­nia. Dla zain­te­re­so­wa­nych ofe­ru­jemy pomoc w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia prze­syłki do drogi.

Przewóz zwierząt do Anglii

W ramach naszej oferty trans­portowej ofe­ru­jemy rów­nież trans­port naszych pupili, które mogą doświad­czyć rów­nie kom­for­to­wego spo­sobu podró­żo­wa­nia co nasi klienci. Nasza firma pod­cho­dzi do tego nie­zwy­kle pro­fe­sjo­nal­nie, dzięki czemu mają Pań­stwo gwa­ran­cję, że Wasz uko­chany pies, kot czy inne zwie­rzątko odbę­dzie podróż spo­koj­nie i bez­stre­sowo. Spe­cy­fika wyko­ny­wa­nia takiego zle­ce­nia polega na pozy­ska­niu odpo­wied­niej doku­men­ta­cji, która upo­waż­nia wjazd naszego pupila na teren Wiel­kiej Bry­ta­nii. Roz­po­czy­na­jąc przy­go­to­wa­nia musimy pamię­tać o kilku klu­czo­wych spra­wach, które umoż­li­wią bez­pro­ble­mowy prze­wóz Pań­stwa zwie­rzaka na teren Anglii. Ważną kwe­stią jest zadba­nie o aktu­alny pasz­port z listą szcze­pień, zaczi­po­wa­nie pupila i nada­nie numeru iden­ty­fi­ka­cyj­nego oraz w przy­padku psów – zapo­zna­nie się z listą zabro­nio­nych ras na tere­nie UK.

Paczki z Anglii do Polski – ważne informacje

Wśród waż­nych infor­ma­cji doty­czą­cych trans­portu prze­sy­łek znaj­dują się min. odpo­wied­nie ozna­ko­wa­nia paczki, zabez­pie­cze­nie według Angiel­skich stan­dar­dów oraz zaadre­so­wa­nie do Pol­ski co wiąże się z jed­no­ra­zową opłatą celną. W momen­cie, kiedy zde­cy­dują się Pań­stwo sko­rzy­stać z jed­nej z naszych ofert i wybiorą kontakt za pośrednictwem formularza internetowego prosimy o oczekiwanie na potwierdzenie. Należyta informacja o przyjęciu zlecenie pojawi się w ciągu 24 godzin o momentu zarejestrowania.